2014. január 1-től módosult az ápolási díj

 

 

Az Országgyűlés 2013. november 25-i ülésnapján elfogadta azt a törvényt, amely változást hoz többek között az 1993. évi III. törvény (Szoctv.) ápolási díjat érintő rendelkezéseiben is.

Általánosságban elmondható, hogy bár az ápolási díjra vonatkozó alapvető szabályok nem módosulnak, ám az egyes hatóságok által megállapítandó ápolási díj elnevezése pontosításra kerül amellett, hogy a törvény bevezeti a kiemelt ápolási díj fogalmát (melyet a súlyosan egészségkárosodott, önellátásra nem vagy csak segítséggel képes embereket ápoló hozzátartozók kaphatnak), továbbá a jelenleginél jobban differenciálja a díj havi összegét.

Ápolási díj 2013-ban:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított, szociális rászorultság alapján járó pénzbeli ellátás.

Ápolási díjra – a jegyes kivételével - az a hozzátartozó jogosult, aki súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (Az ápolási díj szempontjából hozzátartozónak minősül a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa)  

Az ápolási díj alapösszege jelenleg havi 29.500,- forint.

Ennek megfelelően a havi bruttó összegű ápolási díj az alapösszeg

a) 100 %-a, 2013-ban 29.500 Ft, ha az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy 18 év alatti tartós beteg személy

b) 130 %-a, 2013-ban 38.350 Ft, ha az ápolt fokozott ápolást igénylő személy

c) 80%-a, 2013-ban 23.600 Ft, az önkormányzat-képviselő testületének döntése szerint, ha az ápolt 18. életévét betöltött tartósan beteg személy.

Ezt a magasnak egyáltalán nem mondható díjat 10 százalékos nyugdíjjárulék terheli, melyért cserébe az ápolási díjban részesülő szolgálati időt szerez. (A fenti összegek 10%-át tehát le kell vonnunk ahhoz, hogy a ténylegesen folyósított nettó összegeket megkapjuk.)

Az autizmussal élők (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9) súlyosan fogyatékos személyeknek minősülnek.

Fokozott ápolást igénylő személy pedig az, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a) étkezni vagy b) tisztálkodni vagy c) öltözködni vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében az a) - e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani erre rendszeresített és ott beszerezhető formanyomtatványon.

A kérelemhez csatolni kell a háziorvos

a) igazolását arról, hogy az ápolt

aa) súlyosan fogyatékos, vagy

ab) tartósan beteg,

b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

A háziorvos az igazolást az orvosszakértői szerv szakvéleménye, vagy a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján, valamint a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság (TKVSZRB) szakvéleménye alapján állítja ki. A háziorvos a súlyos fogyatékosságról szóló igazolást a TKVSZRB szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

Az ápolási díj havi összege, a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén, a fenti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

Ápolási díj mellett nappali tagozaton tanulmányok nem folytathatóak és dolgozni is csak maximum napi 4 órában lehet, kivéve, ha a munkavégzés otthon történik, mert akkor ilyen korlátozás nincs.

Hogyan alakul az ápolási díj 2014-től?

Az ápolási díj 29.500,- Ft-os alapösszege jövőre sem változik, ám a jelenlegi három helyett összesen négyféle ápolási díj lesz igényelhető, az alábbiak szerint:

1. méltányossági ápolási díjat továbbra is az önkormányzat képviselő testülete állapítja meg változatlanul az alapösszeg 80 százalékának megfelelő mértékben annak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és megfelel az erre vonatkozó önkormányzati rendeletben rögzített feltételeknek.

2. változatlanul a járási hivatal állapítja majd meg az alapösszeg 100 százalékának megfelelő mértékű ápolási díjat annak a hozzátartozónak, aki állandó és tartós gondozásra szoruló

• súlyosan fogyatékos, vagy

• tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.

3. Ugyancsak a járási hivatal állapítja meg a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot annak, aki olyan hozzátartozójának a gondozását ápolását végzi

• aki a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) bd) alpontja szerinti („egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes”) minősítési kategóriába sorolt vagy

• aki után a betegségére vagy fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

Ezekben az esetekben az ápolási díj havi összege megegyezik az alapösszeg 180 százalékával. A kiemelt ápolási díj új kategória, amely a legsúlyosabb egészségállapotú hozzátartozók ápolása esetén nyújt majd az eddigieknél 30 százalékponttal magasabb ellátást.

4. És végül a járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személygondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapíthat majd meg. Ennek mértéke a az alapösszeg 150 százaléka lesz.

Az ellátás igénylése a korábbiak szerint történik majd, abban nem lesz változás.

A vonatkozó jogszabályok:

1993. évi II. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (40.-44.§)

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól (25-30.§)

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600063.KOR

Bejelentkezés

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi

Életünkből

random4.jpg

Támogatóink